DADDY! DADDY! DO! feat. 鈴木愛理

DADDY! DADDY! DO! feat. 鈴木愛理》是日本歌手鈴木雅之的第40張單曲,於2020年4月15日由日本史詩唱片發售;亦收錄在同日發售的出道40周年紀念專輯《ALL TIME ROCK 'N' ROLL》中。《DADDY! DADDY! DO

wiki